BADANIA

Badania:

Nano-Koloid przeprowadziła wiele badań naukowych w ramach współpracy z wielomauczelniami w Polsce. Miedzy innymi do tych uczelni należą:

Politechnika Warszawska, Polska Akademia Nauk, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Uniwersytet w Białymstoku oraz ośrodkach badawczych instytutów przemysłowych.

Poza badaniami naukowymi firma zleciła badania swoich koloidów akredytowanemu laboratorium Ita-Test w Warszawie. Badania potwierdziły działanie biobójcze srebra oraz miedzi jak i brak wskaźników uczulających skórę w badaniach dermatologicznych. Nasze produkty poddawane są regularnym kontrolom jakości oraz badaniom.

Badania wykazują, że nanocząsteczki koloidu srebra dzięki nietypowej strukturze mają silne właściwości przeciwdrobnoustrojowe. W kontakcie z roztworami nanocząsteczek metali błona cytoplazmatyczna mikroorganizmów traci zdolność selektywnego przewodzenia sygnałów eklektycznych, co zaburza funkcjonowanie komórki.

Nanocząsteczki (np. srebra) wnikają do wnętrza komórki i zaburzają funkcjonowanie mitochondrium oraz jądra komórkowego. Bakterie przestają się odżywiać i wydalać zbędne produkty przemiany materii.

Mikroorganizmy nie są w stanie wytworzyć mechanizmów odpornościowych przeciwko nanokoloidom.

WNIOSKI Z BADAŃ: Koloid srebra zarówno w stężeniu 25 ppm, jak i 5 ppm wykazuje właściwości antybakteryjne w stosunku do badanych patogenów:

  •  Staphylococcus aureus (ATCC 6538),
  •  Pseudomonas aeruginosa (ATCC 15442),
  •  Escherichia coli (ATCC 8739),
  •  Enterococcus hirae (ATCC 10541).

W większości przypadków całkowicie zredukował ilość zdolnych do życia komórek już po 4 godzinach kontaktu.

Koloid miedzi Cu 25 ppm i 5 ppm wykazuje właściwości grzybobójcze w stosunku do badanego patogenu Candida albicans (ATCC 10231.) Wyraźnie redukuje ilość zdolnych do życia komórek już po godzinie kontaktu.

Działanie grzybobójcze wykazano po godzinie i po 4 godzinach kontaktu drobnoustrojów z zawiesiną.

WYNIKI BADAN DERMATOLOGICZNYCH Rozszerzone kontaktowe testy półotwarte wykazały, że koloidy stosowane (zgodnie z przeznaczeniem) przez osoby, u których nie występuje alergia na żaden ze składników preparatów, są tolerowane przez skórę. W badanej grupie nie stwierdzono żadnych podrażnień ani odczynów alergicznych. Ponadto, w 40-osobowej grupie osób z dodatnim wywiadem alergologicznym nie zaobserwowano odczynów, co świadczy o tym, że preparaty nie podrażniają i nie uczulają.

UWAGA: Wydana opinia bezpieczeństwa nie dotyczy osób, u których występuje alergia na którykolwiek ze składników ocenianych preparatów.

Mikroskopowe i chemiczne BADANIA NAUKOWE

Wstępne informacje o wielkości nanocząstek uzyskaliśmy po przeprowadzeniu licznych badań ilościowych metodą spektroskopii atomowej. Polega ona na wprowadzeniu do płomienia gazowego mgły wytworzonej z preparatu wodnego. Charakterystyczne świecenie atomów metalu w płomieniu jest miernikiem jego koncentracji w nanokoloidzie (tutaj w zawiesinie wodnej). Wyniki otrzymane w wielu laboratoriach (Mennicy Państwowej i Politechniki Łódzkiej) były zróżnicowane, co sugerowało niedokładność metody. Badania dowiodły, że miały na to wpływ: struktura, wielkość oraz odporność nanocząstek na działanie kwasów, którymi zgodnie z procedurą analityczną starano się rozpuścić koloidy (srebro i miedź w innych postaciach dobrze rozpuszczają się w kwasach).

Badania firmy Spektrochem dowiodły ponadto, że roztwory naszych koloidów nanocząsteczkowych są niejonowe, więc nie oddziałują negatywnie na organizmy żywe: ptaki, ryby, owady i ssaki. W Instytucie Fizyki PAN wykryto natomiast metodą rentgenoskopii elektronowej (TEM), że nasze koloidy mają: niezwykłą płaską strukturę płatkową, postać krystaliczną typu monokryształów oraz strukturę krystalograficzną FCC (face centered cubic) typową dla grupy miedzi, złota, srebra, platyny, palladu, irydu i rodu. Wielkość cząstek określono ostatecznie jako mniejszą od 5 nanometrów (50 Angstremów). Dowiedziono, że nanopreparaty srebrowe i miedziowe są obojętne chemicznie na: kwas azotowy i chlorowodorowy, kwasy organiczne oraz pewne utleniacze (np. H2O2).

Badania potwierdziły także niską toksyczność preparatu przy koncentracji do 10 ppm. Podobne wyniki osiągnięto badając wpływ naszych preparatów na: kijanki żabie, owady wodne (pływak żółtobrzeżek) oraz larwy komarów. W specjalistycznych badaniach prowadzonych na zarodkach ptasich nie stwierdzono toksyczności produktu do koncentracji 50 PPM. W innych specjalistycznych badaniach nie zauważono toksyczności; przeciwnie, zaobserwowano, że pod wpływem preparatu badane ptaki (kurczaki i gołębie hodowlane) rosną zdrowo i szybko.